Direktoryo ng Provider

Hayaan ninyong tulungan namin kayong maghanap ng Doktor, Laboratoryo, o Botika

Mahalaga para sa kalusugan ninyo ang pagpili sa tamang doktor o botika. Tutulungan kayo ng direktoryo ng provider na maghanap ng doktor sa inyong lugar. Maaari rin kayong maghanap ng iba pang mga provider, kabilang ang mga botika, laboratoryo, at ospital na malapit sa inyo.

                                                              

   Mga Doktor            Mga Pasilidad             Kalusugan ng Pag-iisip           Mga Botika​             Pangangalaga ng Paningin

​Mag-click dito para tingnan ang mga direktoryong pwedeng i-print.

 

May nakita ba kayong mali sa Direktoryo ng Provider?

Если вы полагаете, что в справочнике есть ошибка, напишите нам под адресу электронной почты PHCDirectory@partnershiphp.org или позвоните по номеру (800) 863-4155.

Если у вас есть вопросы или вам нужен экземпляр Справочника поставщиков медицинских услуг, обращайтесь в Отдел обслуживания участников плана по телефону
(800) 863-4155. Пользователям TTY: Набирайте номер службы California Relay Service (800) 735-2929 или номер 711.

 


 

 Mga Doktor

    

 

 

Mag-click dito para hanapin ang mga sumusunod na serbisyo -

  • Primary Care Doctor
  • Espesyalista

Pagpapalit ng inyong Primary Care Provider

Kung gusto ninyong palitan ang inyong primary care provider o medikal na grupo, pumili ng panibagong provider mula sa Direktoryo ng PHC Provider. Sa sandaling makapili kayo ng bagong PCP kontakin ang PHC Member Services team,
(800) 863-4155, at sabihin ang napili ninyo. Babaguhin ng aming tauhan ang inyong mga record at padadalhan kayo ng bagong Identification Card ng PHC.

Para maghanap ng doktor ng Kaiser, kontakin ang Kaiser Member Services sa (800) 464-4000 o mag-click dito para i-browse ang Online na Direktoryo ng Kaiser Provider.

 

 

​​  Kalusugan ng Pag-iisip

 

Mag-click dito para maghanap sa online na Direktoryo ng Beacon Provider.

Nakikikontrata ang PHC sa Beacon Health Strategies (Beacon) para sa pangangalaga ng banayad hanggang sa katamtamang kalusugan ng pag-iisip.

O tawagan ang Beacon sa (855) 765-9703 para humingi ng impormasyon sa mga available na provider ng kalusugan ng pag-iisip, o para sa mga karaniwang tanong tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip. Maaari rin kayong mag-email sa Beacon Member Services sa: Member.Service@beaconhs.com.

 

Mga Pasilidad

 

Mag-click dito para hanapin ang mga sumusunod na serbisyo -

  • Mga Site ng Primary Care
  • Mga Site ng Specialty Care
  • Ospital
  • Laboratoryo
  • Medikal na Kagamitan at mga Supply
  • At Marami Pa

 

Mga Botika

Simula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Sasaklawin ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na inirereseta sa inyo. Maaari kayong tumawag sa Medi-Cal Rx Call Center sa (800) 977-2273, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo, o 711 para sa TTY, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghanap ng botika, maaari ninyong gamitin ang Pharmacy Locator online sa www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov.

 

 

Pangangalaga ng Paningin

 

Nakikikontrata ang PHC sa Vision Service Plan (VSP) para sa mga serbisyo sa paningin.

Para maghanap ng provider na nag-aalok ng mga karaniwang serbisyo sa paningin na sakop ng PHC, pakigamit ang link sa ibaba, at piliin ang "Medicaid" sa ilalim ng "Doctor Network".  O maaari ninyong tawagan ang VSP sa (800) 438-4560.

Mag-click dito para maghanap sa online na Direktoryo ng VSP Provider.

Para sa mga medikal na serbisyo sa pangangalaga ng mata, mag-click dito.