Ligtas na Pamamahala sa Pananakit

Tungkol sa Programang Ligtas na Pamamahala sa Pananakit

Nakikipagtulungan kami sa aming mga komunidad upang mapataas ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng ligtas na pagrereseta ng gamot na opioid (halimbawa Morphine, Hydrocodone, Methadone, OxyContin, at iba pa).

Gumawa kami ng mga bagong alituntunin sa pagrereseta sa pamamagitan ng tulong ng mga nasa komunidad upang pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng aming mga miyembro. Ang aming unang layunin ay ang mapigilan ang tumataas na dosis ng mga opioid para sa mga pasyenteng kasalukuyan nang gumagamit ng matataas na dosis at upang makatulong sa mga klinisyan sa aming network na nagrereseta ng mga opioid nang ligtas at ayon sa naaangkop.

Mga Gamot sa Pananakit – Kamakailan na Kasaysayan

1970 - 1990: Pinarusahan ng bagong batas ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at institusyon para sa hindi sapat na paggamot sa pananakit. May ginawa at ibinibenta na bagong mga opioid na may matagalang bisa.

2005 - 2010: Naipon ang ebidensya kaugnay sa mga panganib ng matagal na paggamit ng mga opioid kabilang ang pagkagumon.

2010 - 2013: Naglabas ang malalaking pambansang organisasyon ng mga alituntunin na nagrerekomenda sa paglilimita sa paggamit ng mga opioid sa mga nagtatagal, hindi-kanser, hindi-nataningang pananakit

​Mga Madudulugan ng Miyembro

Ikinagagalak naming ialok ang mga madudulugan ng miyembro na magagamit upang tumulong sa pamamahala sa nagtatagal na pananakit.

Maaaring gamitin ng mga miyembro ng PHC Medi-Cal na nakatalaga sa Kaiser Permanente ang mga serbisyo ng Kaiser para sa nagtatagal na pananakit at kalusugan sa pag-iisip upang tumulong sa ligtas na pamamahala sa kanilang pananakit. Magtanong sa inyong doctor sa Kaiser para sa karagdagang impormasyon.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga hindi-Kaiser na miyembro ng PHC Medi-Cal sa Beacon Health Options (855) 765-9703 para sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali upang tumulong sa ligtas na pamamahala sa kanilang pananakit. Mag-click sa pulyeto sa ibaba para sa karagdagang impormasyon:

Mga Madudulugan sa Bahay

GUIDED RELAXATION for At-Home Use (GINAGABAYANG PAGRERELAKS para Gamitin sa Bahay) ni Karen V. Stephen, Ph.D., PHC Mental Health Clinical Director (© 2015)

 http://phcwebsite/_layouts/15/clientbin/mediaplaceholder.mp4

MGA BENEPISYO: Mas magaan na paghinga. Mas kaunting tensiyon ng kalamnan. Mas maraming positibong kaisipan. Ilayo ang tuon ng isip sa pananakit.