Linya ng Tagapayong Nurse

Sarado ang karamihang opisina at klinika ng doktor sa gabi at kung Sabado o Linggo. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin kung kailangan ninyo ng pangangalagang pangkalusugan pagkatapos ng oras ng trabaho?

• Tawagan ang opisina ng inyong Primary Care Provider. Bawat opisina ay may serbisyo pagkatapos ng oras ng trabaho.

• O, tawagan ang Tagapayong Nurse ng PHC.

Available ang Tagapayong Nurse para sa inyo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang numero ng telepono ng Tagapayong Nurse ay (866) 778-8873. Maaari ninyong gamitin ang libreng serbisyong ito kung hindi kayo sigurado kung dapat kayong pumunta sa emergency room o kung mayroon kayong tanong na medikal na hindi makapaghintay hanggang sa susunod na araw. Kung mayroon kang emergency na nagbabanta sa buhay, dapat kayong pumunta sa pinakamalapit na emergency room o tumawag sa 911.

Mga Miyembro ng Kaiser

Dapat gamitin ng mga miyembrong nakatalaga sa Kaiser ang Programa ng Tagapayong Nurse ng Kaiser. Para sa Higit pang impormasyon tungkol sa programang Tagapayong Nurse ng Kaiser, pakitawagan ang Numero ng telepono ng Kaiser na nasa inyong ID card ng Kaiser.