Mga Serbisyo ng Parmasya

Paano Papupunuan ang mga Reseta

Kung mayroon kayong reseta na kailangang mapunan, dapat ninyo itong dalhin sa isa sa mga parmasya na nasa listahan ng parmasya na ipinadala sa inyo ng PHC. Kung wala kayo ng kopyang ipinadala namin sa inyo, makakakuha kayo ng kopya ng aming mga kinontratang parmasya mula sa seksiyon ng web site na ito na pinamagatang "mga direktoryo ng provider" o maaari ninyong tawagan ang Member Services Department ng PHC.

Pagpupuno sa inyong reseta

Hindi kayo kailanman dapat magbayad para sa isang reseta na sakop at medikal na kinakailangan. Kung nagkakaproblema kayo sa pagkuha ng reseta o kinakailangan ninyong magbayad para sa isang reseta, dapat kayong tumawag kaagad sa aming Member Services Department. Ang numero ng aming telepono ay (800) 863-4155.

Sinasakop lang ng PHC ang mga branded na gamot kapag walang makukuhang katumbas na generic na gamot. Gayunman, kung mayroong medikal na dahilan kung bakit ang isang generic na gamot ay hindi magagamit, dapat isumite sa PHC ang kahilingan para sa pahintulot na isinasaad ang medikal na dahilan.

Nasa ibaba ang ilang tip upang mapunan ang mga reseta nang mas mabilis at madali:

• Palaging ipakita ang lahat ng inyong health insurance card, kabilang ang inyong PHC ID card at Medi-Cal card.

• Maghanap ng isang parmasya na gusto ninyo at kung maaari papunan doon ang inyong mga reseta.

• Makinig at sundin ang mga tagubilin ng parmasyutiko kung gaano kadalas dapat ninyong inumin ang inyong gamot.

• Tawagan nang maaga ang inyong parmasya kapag kailangan ninyo ng pagpuno. Huwag hintayin na maubusan kayo ng gamot. Dapat kayong tumawag kapag naubos na ang 75% ng inyong reseta.

 • Impormasyon sa Ligtas na Pamamahala sa Pananakit para sa mga Miyembro, mag-click dito

Kung mayroon kayong problema sa pagpuno ng inyong resetang gamot, dapat kayong:

• Humiling na makausap ang pinunong parmasyutiko o tagapamahala ng parmasya.

• Tawagan ang aming Members Services Department ng PHC sa (800) 863-4155.

 

 

Mga Serbisyo ng Parmasya –

Nag-iingat ang PHC ng isang listahan ng mga gamot na tinatawag na "Pormularyo ng Gamot." Nagpupulong ang Parmasya ng PHC at Therapeutics Committee tuwing ika-tatlong buwan upang repasuhin at baguhin ang pormularyo. Ang mga gamot ay sinusuri at pinipili para sa pormularyo batay sa kaligtasan, kalidad, bisa at pagiging abot-kaya. Sa ilang kaso maaaring piliin ng inyong doktor na magreseta ng isang gamot na wala sa pormularyo. Upang masakop ang gamot na ito, dapat kumuha ang inyong doktor ng PHC form ng pag-apruba bago mapunan ang inyong reseta.

Kung nais ninyo ng kopya ng Pormularyo ng Gamot ng PHC, maaari kayong makipag-ugnayan sa Member Services Department ng PHC. Makikita rin ang pormularyo sa web site.

​Botika - Pag-oorder sa Koreo Paghahatid sa Bahay

Gustong padaliin ng PHC ang pagkuha ninyo ng inyong mga resetang gamot. Sa pag-oorder sa koreo at paghahatid sa bahay na serbisyo ng Alliance Rx, Walgreens Prime, maaari ninyong ipahatid sa bahay o sa ibang lugar na sasabihin ninyo sa amin ang hanggang sa tatlong buwan ng sakop na mga generic na maintenance na gamot. Ang mga maintenance na gamot ay para sa hindi gumagaling-galing o matagalang mga problema sa kalusugan tulad ng mataas na kolesterol, diabetes, mataas na presyon ng dugo at pangkontrol ng pagbubuntis. 

Ang ilan sa mga benepisyo ng serbisyong pag-oorder sa koreo at paghahatid sa bahay ay kinabibilangan ng: 

  • 24/7 na Telepono para sa Payo ng Parmasista
  • Mas kaunti ang panganib na maubusan o makaligtaan ang isang dosis ng inyong resetang gamot
  • Libreng karaniwang pagpapadala
  • Awtomatikong Pagre-refill Online
  • Tingnan ang katayuan ng inyong order na gamot

Madali lang ang magsimula. Tawagan ang Alliance Rx Walgreens Prime (800) 345-1985, TTY: (800) 573-1833, para sa karagdagang detalye.