Whole Child Model / CCS

Simula Enero 1, 2019 matatanggap ng mga miyembro ng PHC na kwalipikado para sa California Children’s Services (CCS) ang pangangalagang ito sa pamamagitan ng Whole Child Model (WCM) na programa ng PHC. Pamamahalaan ng PHC ang pangangalaga ng inyong anak na CCS at hindi-CCS.
Para sa mga tanong tungkol sa pangangalaga sa inyong anak, tawagan ang Koordinasyon ng Pangangalaga sa (800) 809-1350.
Maaaring may mga tanong kayo tungkol sa WCM/CCS. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro magmula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. (800) 863-4155. TTY (800) 735-2929 o 711.
Para sa higit pang impormasyon: WCM Mga FAQ

​Ang Partneship at ang Paglipat sa Whole Child Model

Gustong makipag-usap ng Partnership HealthPlan of California (PHC) sa mga pamilya, tauhan ng county at mga katuwang sa kumunidad na may mga tanong o ikinababahala tungkol sa pagbabago ng California Children’s Services (CCS) mula sa county tungo sa PHC. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na programang Whole Child Model (WCM). Kung gusto ninyong dumalo, mangyaring tumawag sa (707) 720-2700. May ihahandang kaunting pananghalian. Kung gusto ninyo ng isang tagapagsalin para sa pagpupulong, mangyaring tawagan ang aming Member Services Department sa (800) 863-4155.

Fairfield

Petsa: Disyembre 10, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: PHC 4665 Business Center Drive Fairfield, CA 94534
Silid: Napa/Solano
RSVP (707) 720-2700

Redding

Petsa: Disyembre 13, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 2525 Airpark Drive, Redding CA 96001
Silid: Trinity Alps
RSVP (707) 720-2700

Santa Rosa

Petsa: Disyembre 17, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 495 Tesconi Circle, Santa Rosa, CA 95401
RSVP (707) 720-2700

Eureka

Petsa: Nobyembre 27, 2018
Oras: 11:30 a.m. – 1:00 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

Petsa: Disyembre 18, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

​Komite ng Tagapayo na Pamilya

Itinataguyod ng Komite ng Tagapayo na Pamilya o Family Advisory Committee (FAC) sa WCM ang mga miyembro ng CCS. Ang mga pagpupulong ng FAC ay isang lugar kung saan may pagbabahagi ng impormasyon. Maaaring makipag-ugnayan ang mga miyembro ng FAC sa iba pang mga miyembro na may mga parehong problema. Maaaring makagawa ang pagsisikap na ito ng positibong kaibahan sa programang WCM. Kabilang sa mga miyembro ng FAC ang mga kinatawan ng pamilya o miyembro ng CCS, mga grupo sa komunidad, at/o mga tagapagtaguyod ng konsyumer.

Maaaring ialok ng mga miyembro ng FAC ang kanilang mga pananaw sa:

  • Mga paksang nakakaapekto sa mga miyembro ng CCS

  • Mga ulat-balita ng miyembro, mga pulyeto, survey, atbp.

  • Mga serbisyo ng PHC (kabilang ang anumang mga posibleng kakulangan sa pangangalaga)

Gusto ba ninyong maging bahagi ng FAC? Maaari kayong padalhan ng mga Mga Serbisyo sa Miyembro ng form para mag-apply sa FAC. Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155.

Ang mga petsa ng mga nalalapit na 2019 FAC meeting ay Marso 20, Mayo 16, Hulyo 17, Setyembre 19, at Nobyembre 20.

Gaganapin ang mga meeting magmula tanghaling tapat hanggang 1:30 p.m. Maaari kayong dumalo sa mga opisina ng PHC sa Fairfield, Santa Rosa, Redding, at Eureka. May ihahandang pananghalian sa oras ng 11:30 a.m. sa bawat lokasyon. Upang dumalo nang personal, mangyaring tawagan si Catherine Esta sa CEsta@partnershiphp.org o (707) 420-7670.

Kung hindi kayo makakadalo nang personal, maaari kayong tumawag sa telepono ayon sa sumusunod:
(888) 240-2560
Conference ID:  7423271
Passcode:  6786