Whole Child Model / CCS

May mga magaganap na pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng mga miyembro ng PHC sa California Children's Services (CCS) simula sa Enero 1, 2019. Matatanggap ng mga miyembro ng PHC ang CCS mula sa kanilang county sa pamamagitan ng programa ng PHC na Whole Child Model (WCM). Pamamahalaan ng PHC ang pangangalaga ng inyong anak na CCS at hindi-CCS.

Maaaring may mga tanong kayo tungkol sa WCM/CCS. Tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro magmula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. (800) 863-4155. TTY (800) 735-2929 o 711.

WCM Mga FAQ

​Ang Partneship at ang Paglipat sa Whole Child Model

Gustong makipag-usap ng Partnership HealthPlan of California (PHC) sa mga pamilya, tauhan ng county at mga katuwang sa kumunidad na may mga tanong o ikinababahala tungkol sa pagbabago ng California Children’s Services (CCS) mula sa county tungo sa PHC. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na programang Whole Child Model (WCM). Kung gusto ninyong dumalo, mangyaring tumawag sa (707) 720-2700. May ihahandang kaunting pananghalian. Kung gusto ninyo ng isang tagapagsalin para sa pagpupulong, mangyaring tawagan ang aming Member Services Department sa (800) 863-4155.

Fairfield

Petsa: Disyembre 10, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: PHC 4665 Business Center Drive Fairfield, CA 94534
Silid: Napa/Solano
RSVP (707) 720-2700

Redding

Petsa: Disyembre 13, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 2525 Airpark Drive, Redding CA 96001
Silid: Trinity Alps
RSVP (707) 720-2700

Santa Rosa

Petsa: Disyembre 17, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 495 Tesconi Circle, Santa Rosa, CA 95401
RSVP (707) 720-2700

Eureka

Petsa: Nobyembre 27, 2018
Oras: 11:30 a.m. – 1:00 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

Petsa: Disyembre 18, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

​Komite ng Tagapayo na Pamilya

Bumubuo ang PHC ng Komite ng Tagapayo na Pamilya (Family Advisory Committee o FAC) sa WCM. Ang mga pagpupulong ng FAC ay isang lugar kung saan may pagbabahagi ng impormasyon. Maaaring makipag-ugnayan ang mga miyembro ng FAC sa iba pang mga miyembro na may mga parehong problema. Ang pagsisikap na ito ay maaaring makagawa ng positibong kaibahan sa programang WCM. Kabilang sa mga miyembro ng FAC ang mga kinatawan ng pamilya o mga miyembro sa CCS, mga grupo sa komunidad, at mga tagasuporta sa konsyumer

Maaaring ialok ng mga miyembro ng FAC ang kanilang mga pananaw sa:

  • Mga paksang nakakaapekto sa mga miyembro ng CCS

  • Mga ulat-balita ng miyembro, mga pulyeto, survey, atbp.

  • Mga serbisyo ng PHC (kabilang ang anumang mga posibleng kakulangan sa pangangalaga)

Gusto ba ninyong maging bahagi ng FAC? Maaari kayong padalhan ng mga Mga Serbisyo sa Miyembro ng form para mag-apply sa FAC. Mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155.