medi-cal

Mahahalagang Anunsyo

Benepisyo ng Parmasya: Papalitan ng Medi-Cal Rx

Simula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Ang inyong mga reseta ng gamot ay saklawin ng Medi-Cal Rx. Magbasa Pa

Medi-Cal RX

Para sa inyong mga tanong tungkol sa benepisyo ng botika

(800) 977-2273

24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo, o 711 para sa TTY

Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Responsable ang PHC sa pamamahala ng inyong saklaw sa pangangalaga ng kalusugan kabilang ang pangunahing pangangalaga at pangangalaga ng espesyalista, mga serbisyo ng ospital, at marami pa.

Monkeypox sa California

Nagdeklara si Gob. Gavin Newsom ng estado ng emergency dahil sa dumaraming bilang ng mga kaso ng Monkeypox (MPX). Nagbabahagi ang PHC ng ilang impormasyon. Magbasa pa

Impormasyon Tungkol sa Coronavirus

Babala sa mga Miyembro ng PHC:

Mga Libreng COVID-19 Test na Gagawin sa Bahay:Mga Madalas Itanong

Dahil sa coronavirus (COVID-19), naglabas ng patnubay ang gobernador ng California na muling buksan nang ligtas ang estado sa maraming yugto. Upang makatulong na maiwasan ang pagkalat ng sakit, hinihikayat ang lahat na manatili sa bahay maliban sa mahahalagang aktibidad. Kung lumabas kayo, panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya mula sa iba at magsuot ng panakip sa mukha na gawa sa tela kapag nasa mga pampublikong lugar. Tandaan na hugasan ang inyong mga kamay nang madalas.

Maaaring may bagong pansamantalang oras ng pagbubukas ang opisina ng inyong doktor dahil sa COVID-19. Mangyaring tumawag sa opisina ng inyong doktor upang malaman kung anong mga oras na sila ay bukas. Maaari din ninyong itanong sa kanila ang posibilidad ng mga pagbisita sa pamamagitan ng video o telepono, isang magandang opsyon upang makakuha ng pangangalagang de-kalidad mula sa inyong bahay. Kung mayroon kayong anumang problema sa pakikipag-ugnayan sa isang kinatawan mula sa kanilang opisina, mangyaring tumawag sa departamento ng mga Serbisyo sa Miyembro ng PHC sa (800) 863-4155, maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa California Relay Service sa (800) 735-2929 711.

Magsuot ng Face Mask na Gawa sa Tela upang Mapabagal ang Pagkalat ngCoronavirus

Kayo ba ay miyembro na may tanong tungkol sa COVID-19 o iba pang bagay? Tawagan kami ngayon, at sasagutin namin ang inyong mga tanong. Tumawag sa (800) 863-4155. TTY: (800) 735-2929 o 711. Maaari din kayong tumawag sa aming Linya ng Tagapayong Nurse 7 araw kada linggo, 24 na oras kada araw sa (866) 778-8873.

 

Tungkol sa

Naglilingkod ang aming Member Services Department sa mahigit na 565,000 miyembro. Ang kanilang pinakaunang layunin ay magbigay ng katangi-tanging serbisyo sa bawat tanong ito man ay para sa tulong na natanggap bilang isang tawag sa telepono o kahilingan sa mail. Sa pagtatapos ng bawat tawag sa telepono ang bawat Kinatawan ng Member Services ay magtatanong sa inyo, "Natugunan ko ba ang inyong mga inaasahang serbisyo ngayong araw?"