medi-cal

Impormasyon Tungkol sa Coronavirus

Babala sa mga Miyembro ng PHC:

Dahil sa coronavirus (COVID-19), nagpalabas ang gobernador ng California ng kautusan na "Manatili sa Bahay". Upang makatulong na maiwasan ang pagkalat ng sakit, ang lahat ay kinakailangang manatili sa bahay maliban sa mahahalagang aktibidad. Kung kayo ay lalabas, panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya mula sa ibang tao.

Magsuot ng Face Mask na Gawa sa Tela upang Mapabagal ang Pagkalat ngCoronavirus

Kayo ba ay miyembro na may tanong tungkol sa COVID-19 o iba pang bagay? Tawagan kami ngayon, at sasagutin namin ang inyong mga tanong. Tumawag sa (800) 863-4155. TTY: (800) 735-2929 o 711. Maaari din kayong tumawag sa aming Linya ng Tagapayong Nurse 7 araw kada linggo, 24 na oras kada araw sa (866) 778-8873.


Naglilingkod ang aming Member Services Department sa mahigit na 565,000 miyembro. Ang kanilang pinakaunang layunin ay magbigay ng katangi-tanging serbisyo sa bawat tanong ito man ay para sa tulong na natanggap bilang isang tawag sa telepono o kahilingan sa mail. Sa pagtatapos ng bawat tawag sa telepono ang bawat Kinatawan ng Member Services ay magtatanong sa inyo, "Natugunan ko ba ang inyong mga inaasahang serbisyo ngayong araw?"

Tungkol sa