Linya ng Tagapayong NurseKung mayroon kang emergency na nagbabanta sa buhay, dapat kang pumunta sa pinakamalapit na emergency room o tumawag sa 911.


Ang Tagapayong Nurse ay isang serbisyong ibinibigay sa mga miyembro ng Partnership nang walang bayad.

Ibinibigay ang serbisyong ito 7 araw sa isang linggo, 24 na oras sa isang araw.


(866) 778-8873

  • Magagamit mo ang serbisyong ito kung may tanong ka tungkol sa iyong kalusugan at hindi makatawag sa iyong doktor.

  • Magagamit mo rin ang serbisyong ito kung mayroon kang problema sa kalusugan at hindi sigurado kung dapat kang pumunta sa emergency room.