Mga Serbisyo ng Parmasya

Tingnan ang Seksiyon 11 ng Handbook na ito upang alamin ang tungkol sa coverage ng Inireresetang Gamot.

Simula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Sasaklawin ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na inirereseta sa inyo. Upang kumuha ng kopya ng Listahan ng Nakakontratang Gamot, tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.

Medi-Cal Rx-Ang Bagong Benepisyo sa Parmasya

Simula noong Enero 1, 2022, posibleng may napansin kang mga pagbabago noong kumuha ka ng mga gamot sa parmasya. Ang Medi-Cal na ang iyong provider ng benepisyo sa parmasya sa halip na Partnership HealthPlan of California (PHC). Ang bagong benepisyo sa parmasya ng Medi-Cal ay tinatawag na Medi-Cal Rx. Ang Medi-Cal Rx ang magpapasya kung aling mga gamot at kung gaano karami ng bawat isa sa mga ito ang sasaklawin. Maaaring mangailangan ka ng TAR (Treatment Authorization Request, Kahilingan sa Pahintulot sa Paggamot) para masaklaw ang ilang gamot. Nakikipagtulungan ang Magellan Medicaid Administration Inc. sa Medi-Cal para suriin at aprubahan ang mga TAR.

Mahalagang makipagtulungan sa iyong doktor at parmasya. Kung hindi sinasaklaw ng Medi-Cal Rx ang iyong mga gamot, magpapadala ang iyong doktor o parmasya ng mga TAR sa Magellan. May malaking pagbabago sa mga serbisyo sa miyembro ng Magellan. Maaari kang tumawag sa Magellan 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo sa (800) 977-2273. Masasagot nila ang iyong mga tanong at malulutas ang anumang problema mo sa pagkuha ng iyong mga gamot sa parmasya. Kung may mga problema ka sa pakikipag-ugnayan sa Magellan o kailangan mo ng higit pang tulong sa mga isyu sa parmasya, palaging narito ang PHC para tulungan kang makipagtulungan sa Magellan tungkol sa anumang tanong o problema sa parmasya. Pakitawagan kami sa (800) 863-4155.

"Benepisyo sa Medikal na Gamot" ng PHC

Malamang na makukuha mo sa isang parmasya ang karamihan sa mga gamot na inirereseta ng iyong doktor. Maaaring makuha mo ang ilang gamot sa opisina ng iyong doktor o sa isang ospital. Kadalasan, bibigyan ka ng iyong doktor ng iniksyon (shot) ng mga gamot na ito. Ang mga gamot na makukuha mo sa opisina ng doktor o sa ospital ay sinasaklaw ng benepisyo sa medikal na gamot ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Sinasaklaw ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na kinukuha mo sa parmasya.

Ang PHC ang nagpapasya kung aling mga gamot at gaano karami ng bawat isa sa mga ito ang sinasaklaw ng benepisyo sa medikal na gamot. Sinusuri ng PHC ang mga Kahilingan sa Pahintulot sa Paggamot (Treatment Authorization Request, TAR) para sa mga gamot na ito. Kung may mga tanong ka tungkol sa mga gamot na makukuha mo sa opisina ng doktor o sa ospital, o tungkol sa benepisyo sa medikal na gamot ng PHC, pakitawagan kami sa (800) 863-4155.

Kung gusto mo ng kopya ng kinakailangan ng PHC para saklawin ang mga gamot na nakukuha mo sa opisina ng iyong doktor, pakitawagan kami sa (800) 863-4155.

Makakakita ka ng mga update at pagbabago sa Benepisyo sa Gamot sa Parmasya at para sa Paggamot (Pharmacy & Therapeutics, P&T) sa webpage na Mga Update sa Benepisyo sa Gamot. Pino-post ang mga update nang 4 na beses kada taon sa http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Pages/PT-Formulary-Changes.aspx

Makikita mo ang webpage ng Mga Listahan ng Sinasaklaw na Gamot ng PHC sa http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Pages/Formularies.aspx

Sa page na ito, makikita mo ang: (1) Mga pagbabago sa mga gamot na kinukuha mo sa opisina ng iyong doktor, sa klinika o ospital; (2) listahan ng mga medikal na gamot na sinasaklaw ng Medi-Cal; at (3) mga listahan ng gamot na sinasaklaw ng Medi-Cal RX ng Estado.

 

Makikita mo ang mga TAR para sa mga medikal na gamot ng PHC at mga gamot sa parmasya ng Medi-Cal Rx sa http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Pages/Prior-Authorization-Forms.aspx

Paano Papupunuan ang mga Reseta

Kung mayroon kayong reseta na kailangang mapunan, dapat ninyo itong dalhin sa isa sa mga parmasya na nasa listahan ng parmasya na ipinadala sa inyo ng PHC. Kung wala kayo ng kopyang ipinadala namin sa inyo, makakakuha kayo ng kopya ng aming mga kinontratang parmasya mula sa seksiyon ng web site na ito na pinamagatang "mga direktoryo ng provider" o maaari ninyong tawagan ang Member Services Department ng PHC.

Pagpupuno sa inyong reseta

Hindi kayo kailanman dapat magbayad para sa isang reseta na sakop at medikal na kinakailangan. Kung nagkakaproblema kayo sa pagkuha ng reseta o kinakailangan ninyong magbayad para sa isang reseta, dapat kayong tumawag kaagad sa aming Member Services Department. Ang numero ng aming telepono ay (800) 863-4155.

Sinasakop lang ng PHC ang mga branded na gamot kapag walang makukuhang katumbas na generic na gamot. Gayunman, kung mayroong medikal na dahilan kung bakit ang isang generic na gamot ay hindi magagamit, dapat isumite sa PHC ang kahilingan para sa pahintulot na isinasaad ang medikal na dahilan.

Nasa ibaba ang ilang tip upang mapunan ang mga reseta nang mas mabilis at madali:

• Palaging ipakita ang lahat ng inyong health insurance card, kabilang ang inyong PHC ID card at Medi-Cal card.

• Maghanap ng isang parmasya na gusto ninyo at kung maaari papunan doon ang inyong mga reseta.

• Makinig at sundin ang mga tagubilin ng parmasyutiko kung gaano kadalas dapat ninyong inumin ang inyong gamot.

• Tawagan nang maaga ang inyong parmasya kapag kailangan ninyo ng pagpuno. Huwag hintayin na maubusan kayo ng gamot. Dapat kayong tumawag kapag naubos na ang 75% ng inyong reseta.

 • Impormasyon sa Ligtas na Pamamahala sa Pananakit para sa mga Miyembro, mag-click dito

Kung mayroon kayong problema sa pagpuno ng inyong resetang gamot, dapat kayong:

• Humiling na makausap ang pinunong parmasyutiko o tagapamahala ng parmasya.

• Tawagan ang aming Members Services Department ng PHC sa (800) 863-4155.

 

 

Mga Serbisyo ng Parmasya –

Nag-iingat ang PHC ng isang listahan ng mga gamot na tinatawag na "Pormularyo ng Gamot." Nagpupulong ang Parmasya ng PHC at Therapeutics Committee tuwing ika-tatlong buwan upang repasuhin at baguhin ang pormularyo. Ang mga gamot ay sinusuri at pinipili para sa pormularyo batay sa kaligtasan, kalidad, bisa at pagiging abot-kaya. Sa ilang kaso maaaring piliin ng inyong doktor na magreseta ng isang gamot na wala sa pormularyo. Upang masakop ang gamot na ito, dapat kumuha ang inyong doktor ng PHC form ng pag-apruba bago mapunan ang inyong reseta.

Kung nais ninyo ng kopya ng Pormularyo ng Gamot ng PHC, maaari kayong makipag-ugnayan sa Member Services Department ng PHC. Makikita rin ang pormularyo sa web site.

​Botika - Pag-oorder sa Koreo Paghahatid sa Bahay

Gustong padaliin ng PHC ang pagkuha ninyo ng inyong mga resetang gamot. Sa pag-oorder sa koreo at paghahatid sa bahay na serbisyo ng Alliance Rx, Walgreens Prime, maaari ninyong ipahatid sa bahay o sa ibang lugar na sasabihin ninyo sa amin ang hanggang sa tatlong buwan ng sakop na mga generic na maintenance na gamot. Ang mga maintenance na gamot ay para sa hindi gumagaling-galing o matagalang mga problema sa kalusugan tulad ng mataas na kolesterol, diabetes, mataas na presyon ng dugo at pangkontrol ng pagbubuntis. 

Ang ilan sa mga benepisyo ng serbisyong pag-oorder sa koreo at paghahatid sa bahay ay kinabibilangan ng: 

  • 24/7 na Telepono para sa Payo ng Parmasista
  • Mas kaunti ang panganib na maubusan o makaligtaan ang isang dosis ng inyong resetang gamot
  • Libreng karaniwang pagpapadala
  • Awtomatikong Pagre-refill Online
  • Tingnan ang katayuan ng inyong order na gamot

Madali lang ang magsimula. Tawagan ang Alliance Rx Walgreens Prime (800) 345-1985, TTY: (800) 573-1833, para sa karagdagang detalye.