Pamamahala ng Kaso

Pangunahing layunin ng Partnership HealthPlan ng Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga ng California ang ibigay sa mga miyembro kung ano ang kailangan at nais nila sa pamamagitan ng de-kalidad ng pangangalagang pangkalusugan. Dapat ihatid ng mga pangangailangan at kagustuhan ng mga miyembro sa tamang oras, sa mga tamang tao, at sa paraang gumagabay sa paghahatid ng ligtas, tama, at kapaki-pakinabang na pangangalaga.

Gumagamit ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga ng Partnership ng iba't ibang antas ng serbisyo upang matulungan ang mga miyembro na pamahalaan ang sarili at bumalik sa kanilang pinakamagandang kalusugan. Kasama sa lahat ng antas ng serbisyo ang buong pagsusuri sa mga pangangailangan sa kalusugan at pangangalaga ng mga miyembro at paghahanap kung anong mga benepisyo at mapagkukunan ang bukas sa kanila. Ginagawa ito sa pamamagitan ng isang plano upang matugunan ang mga layunin. Natutugunan ang mga layuning ito sa pamamagitan ng mga programa sa ibaba:

  • Batayang Pamamahala ng Populasyon

  • Mga Serbisyo sa Transitional na Pangangalaga

  • Pamamahala ng Kumplikadong Kaso

  • Programa sa Pagbisita sa Tahanan (Home Visiting Program o HVP)

Tumawag sa Koordinasyon sa Pangangalaga sa (800) 809-1350 o Mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155.
Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa (800) 735-2929 o 711.