Whole Child Model / CCS

Simula Enero 1, 2019 matatanggap ng mga miyembro ng Partnership na kwalipikado para sa California Children’s Services (CCS) ang pangangalagang ito sa pamamagitan ng Whole Child Model (WCM) na programa ng Partnership. Pamamahalaan ng Partnership ang pangangalaga ng inyong anak na CCS at hindi-CCS.
Para sa mga tanong tungkol sa pangangalaga sa inyong anak, tawagan ang Koordinasyon ng Pangangalaga sa (800) 809-1350. TTY (800) 735-2929 o 711.

Para sa higit pang impormasyon: WCM Mga FAQ

​Ang Partneship at ang Paglipat sa Whole Child Model

Gustong makipag-usap ng Partnership HealthPlan of California (PHC) sa mga pamilya, tauhan ng county at mga katuwang sa kumunidad na may mga tanong o ikinababahala tungkol sa pagbabago ng California Children’s Services (CCS) mula sa county tungo sa PHC. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na programang Whole Child Model (WCM). Kung gusto ninyong dumalo, mangyaring tumawag sa (707) 720-2700. May ihahandang kaunting pananghalian. Kung gusto ninyo ng isang tagapagsalin para sa pagpupulong, mangyaring tawagan ang aming Member Services Department sa (800) 863-4155.

Fairfield

Petsa: Disyembre 10, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: PHC 4665 Business Center Drive Fairfield, CA 94534
Silid: Napa/Solano
RSVP (707) 720-2700

Redding

Petsa: Disyembre 13, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 2525 Airpark Drive, Redding CA 96001
Silid: Trinity Alps
RSVP (707) 720-2700

Santa Rosa

Petsa: Disyembre 17, 2018
Oras: 6:30 p.m. – 8 p.m.
Lokasyon: PHC, 495 Tesconi Circle, Santa Rosa, CA 95401
RSVP (707) 720-2700

Eureka

Petsa: Nobyembre 27, 2018
Oras: 11:30 a.m. – 1:00 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

Petsa: Disyembre 18, 2018
Oras: 6:30 – 8 p.m.
Lokasyon: Red Lion Inn 1929 4th Street Eureka CA 95501
RSVP (707) 720-2700

​Komite ng Tagapayo na Pamilya

Itinataguyod ng Komite ng Tagapayo na Pamilya o Family Advisory Committee (FAC) sa WCM ang mga miyembro ng CCS. Ang mga pagpupulong ng FAC ay isang lugar kung saan may pagbabahagi ng impormasyon. Maaaring makipag-ugnayan ang mga miyembro ng FAC sa iba pang mga miyembro na may mga parehong problema. Maaaring makagawa ang pagsisikap na ito ng positibong kaibahan sa programang WCM. Kabilang sa mga miyembro ng FAC ang mga kinatawan ng pamilya o miyembro ng CCS, mga grupo sa komunidad, at/o mga tagapagtaguyod ng konsyumer. Alamin ang higit pa tungkol sa FAC dito.

Gusto ba ninyong maging bahagi ng FAC? Kung gusto ninyong maging bahagi ng FAC o gusto lang dumalo sa isang pulong upang malaman ang tungkol dito, mangyaring mag-email sa FAC@partnershiphp.org.

Ang mga petsa ng mga nalalapit na 2024 FAC meeting ay Mayo 28, Agosto 27, at Nobyembre 19.

Ang mga pagpupulong ay kasalukuyang ginaganap nang virtual sa pamamagitan ng Webex. Para makadalo, makipag ugnayan sa FAC@partnershiphp.org.