​Mga Kokontakin


Email
CAC@partnershiphp.org

Melissa Schumann
Superbisor ng Mga Serbisyo sa Miyembro
(707) 420-7519

Ryan Ciulla
Superbisor ng Mga Serbisyo sa Miyembro
(530) 999-6883

Mga Serbisyo sa Miyembro
Telepono: (800) 863-4155
Fax: (707) 863-4415


Mga Lokasyon ng Pulong


Mga Lokasyon ng
Partnership:

Fairfield
4665 Business Center Drive
Fairfield, CA 94534

Santa Rosa
495 Tesconi Circle
Santa Rosa, CA 95401

Redding
3688 Avtech Parkway
Redding, CA 96002

Eureka
1036 5th Street, Suite E
Eureka, CA 95501


Kahaliling Lugar ng Pulong:

Consumer Advisory Committee

​Ang Consumer Advisory Committee (CAC) ay nagtataguyod para sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagtiyak na tumutugon ang Partnership HealthPlan of California sa iba't ibang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng lahat ng miyembro. Nagbibigay CAC ng feedback sa kakayahang mabasa at kultural na kakayahan ng mga babasahin ng miyembro tulad ng newsletter ng miyembro at iba pang babasahing pang-edukasyon na ipinadadala sa mga miyembro. Dagdag pa, tumutulong CAC upang matukoy ang mga alalahanin ng mamimili at nagbibigay ng input sa kasalukuyan at potensyal na mga benepisyo. Upang mag-apply, mag-click dito.

Mga Pulong na Bukas sa Publiko: Sumusunod ang mga pulong na ginaganap ng Lupon ng mga Komisyonado at mga komite ng advisory ng Partnership sa mga probisyon ng Brown Act para sa pakikilahok at abiso ng publiko. Upang malaman ang higit pa tungkol sa Brown Act, pumunta sa CA.gov.


Materyal sa Pulong

Calendario de reuniones 2024


Petsa ng Pulong, Packet ng Agenda, at Buod ng Mga Napag-usapan sa Pulong:
*** Available ang packet ng agenda at buod ng mga napag-usapan sa pulong sa iba pang wika kapag hiniling.

​2024

Marso ​14, 2024

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Hulyo ​11, 2024
Packet ng Agenda
Impormasyon ng Webex para sa Remote na Pagdalo


​2023

Marso ​2, 2023

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Marso ​9, 2023

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Hunyo 22,​ 2023

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Setyembre 14, 2023

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Disyembre 14, ​2023

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong


2022

Marso 3, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Marso 10, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Hunyo 2, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Hunyo 9, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Setyembre 1, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Setyembre 8, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Disyembre 1, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong

Disyembre 8, 2022

Packet ng Agenda

Buod ng mga Napag-usapan sa Pulong