Pag-akses sa Pangangalaga

Pagkuha ng Pangangalaga: Para sa Mga Miyembrong Nagpapatingin sa Mga Provider ng Dig

Hunyo 2024

Ang Partnership HealthPlan of California at Dignity Health ay may bagong kontrata. Simula sa Hunyo 1, 2024, ang mga miyembro ng Partnership ay makakakuha ng mga serbisyo sa Medi-Cal mula sa Dignity Health sa mga county ng Nevada, Shasta, Siskiyou, Tehama, at Yolo. 

Ito ang kailangan mong malalaman:

  • Maaari kang pipili ng doktor sa Dignity Health para sa iyong pangunahing pangangailangan ng pangangalaga. Kung gusto mong babalik sa iyong dating doktor sa Dignity Health para sa iyong pangunahing pangangailangan ng pangangalaga, tawagan ang Partnership sa (800) 863-4155. Ang Partnership ay makakatulong sa iyo tungkol dito at sasagot sa iyong mga tanong.
  • Ang mga pagbisita sa iyong mga lokal na mga ospital ng Dignity Health, mga sentro ng seruhiko, hospisyo, at daycare na mga serbisyo ay maaaring saklaw na ngayon ng Partnership. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider upang malaman ang higit pa.

  • Habang naghihintay na lilipat pabalik sa iyong doktor ng pangunahing pangangailangan ng pangangalaga sa Dignity Health, kung hindi ka kaagad makikita ng kasalukuyan mong doktor, tawagan ang Partnership sa (800) 863-4155 para sa tulong na paghanap ng solusyon.

Sa website na ito, maaari mong makita ang mga mapagkukunan tulad ng Handbook ng Miyembro, Direktoryo ng Provider, o ang iyong Mga Karapatan at Pananagutan.

Narito kami upang tulungan ka. Kung mayroon kang anumang mga tanong o mga alalahanin, tawagan kami sa (800) 863-4155 Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ang mga gumagamit ng TTY/TDD ay maaring tatawag sa California Relay Service sa (800) 735-2929 o tawagan ang 711.