Mga Handbook ng Miyembro

        BHMemberHandbookCover_TAG.png

Handbook ng Miyembro ng Medi-Cal

Binabalangkas nitong Handbook ng Miyembro ng Partnership Medi-Cal ang mga benepisyo at programang magagamit ng lahat ng miyembro ng Partnership sa 24 na county na sineserbisyuhan ng PartnershipMag-click dito

Upang tingnan ang Handbook ng Miyembro sa mas malaking font (20 point na laki ng font), mag-click dito.

 • Update sa Handbook ng Miyembro: Epektibo sa Hulyo 1, 2024 mag-click dito.Handbook para sa Organisadong Sistema ng Paghahatid ng Kagalingan at Paggaling ng Katawan
(Wellness and Recovery) ng Drug Medi-Cal

Ito ang handbook para sa programa ng Partnership na nagbibigay ng mga serbisyo sa karamdaman dahil sa labis na paggamit ng substansya. Magagamit ang programang ito ng mga taong may Medi-Cal sa pito sa ating mga county (Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, o Solano). Mag-click dito


Saan ka mang county nakatira, matutulungan ka ng Partnership na makakuha ng mga serbisyo sa paggamot sa substance use disorder. Upang kumuha ng mga serbisyo sa paggamot ng substance use disorder, tumawag sa:

   • Butte: (530) 891-2810
   • Colusa: (888) 793-6580
   • Del Norte: (707) 464-4813
   • Glenn: (800) 507-3530
   • Lake: (707) 274-9101 (North Lake); (707) 994-7090 (South Lake)
   • Marin: (888) 818-1115
   • Napa: (707) 253-4063 (para sa mga adulto); (707) 255-1855 (para sa mga tinedyer)
   • Nevada: (888) 801-1437
   • Placer: (888) 886-5401
   • Plumas: (800) 757-7898
   • Sierra: (530) 993-6746
   • Sonoma: (707) 565-7450
   • Sutter: (530) 822-7200
   • Tehama: (800) 240-3208
   • Trinity: (530) 623-1362
   • Yolo: (888) 965-6647
   • Yuba: (530) 822-7200

Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, at Solano County: Tumawag sa Carelon Behavioral Health sa
(855) 765-9703.