Kalusugan ng Kasarian

​Ikaw ba ay transgender o magkakaiba ang kasarian? Narito kami para tumulong.

Mga Benepisyo

Sinasaklaw ng Partnership ang lahat ng medikal na kinakailangang saklaw ng Medi-Cal na pangangalagang pangkalusugan para sa kasarian. Maaari kang iugnay ng Partnership sa mga doktor at espesyalista na maraming alam tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan para sa kasarian.

Makipag-usap sa iyong doktor o sa aming pangkat ng Koordinasyon ng Pangangalaga tungkol sa mga benepisyong ito na saklaw ng Partnership:

   • Pangangalaga sa kalusugan ng isip
   • Therapy na pagpapalit ng hormone
   • Mga operasyon at pamamaraan

Maaari ka ring iugnay ng Partnership sa iba pang mapagkukunan at impormasyon sa kalusugan ng kasarian sa iyong lokal na lugar.

Ano Ang Magagawa Mo

   • Magtakda ng mga regular na pagbisita sa iyong doktor.
   • Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkuha ng referral sa mga espesyalista. Maaaring kasama rito ang anumang pangangalagang pangkalusugan sa kasarian na medikal na kinakailangan. 
   • Maaari mong palitan ang iyong doktor anumang oras sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155. Mga gumagamit ng TTY, tumawag sa (800) 735-2929 o 711.

Mga Mapagkukunan