Pag-renew ng Medi-Cal

Nagpapadala ang Medi-Cal ng sulat sa pag-renew isang beses sa isang taon upang sagutan mo nang malaman kung makakakuha ka pa rin ng coverage ng Medi-Cal. Itinigil ito ng Medi-Cal sa panahon ng pandemya ng COVID-19 upang makatiyak na may coverage ang mga miyembro sa panahong iyon ng walang-katiyakan. Noong Abril 1, 2023, sinimulang muli ng California ang proseso ng pag-renew.

Dapat mong sagutan ang form sa pag-renew ng Medi-Cal upang makatiyak na mapanatili mo ang iyong mga benepisyong pangkalusugan. Iba-iba ang panahon ng pag-renew ng bawat tao. Maaaring nakatanggap na ng sulat ang ilang miyembro sa koreo. Makukuha ng iba ang kanila sa mga darating na buwan. Para sa tulong sa pagkumpleto ng iyong renewal form, makipag-ugnayan sa Enrollment Navigator.

Babala sa Scam

Sinusubukan ng mga scammer na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Medi-Cal na humihingi ng bayad upang i-renew ang kanilang coverage. HINDI hihingi sa iyo ng bayad ang Medi-Cal para i-renew ang iyong coverage. Kung humingi sa iyo ng pera ang isang taon para sa pag-renew, HUWAG magbigay sa kanya. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong coverage, mangyaring tumawag sa aming Departamento ng mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155 Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa (800) 735-2929 o 711.


Narito ang maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong coverage:

I-update ang Iyong Impormasyon

Mangyaring siguraduhin na up-to-date ang iyong impormasyon upang matawagan ka ng Medi-Cal kung kinakailangan. Narito ang buong detalye.Hindi na Saklaw

Kung makatanggap ka ng abiso na nagsasabing hindi ka makakukuha ng coverage, narito ang ilang opsyon na tutuklasin. Narito ang buong detalye.


Mga County sa Katimugang Rehiyon

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong coverage, mangyaring tumawag sa tanggapan ng iyong county. Nakalista sa ibaba ang mga numero ng telepono ng county:

Lake

Mga Serbisyong Panlipunan

(800) 628-5288

 

Napa

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(800) 464-4214

 

Marin

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(877) 410-8817

Mendocino

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(707) 463-7700

 

Solano

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Panlipunan

(800) 400-6001

 

Sonoma

Mga Serbisyong Pantao

(877) 699-6868


Yolo

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(855) 278-1594

Form ng Pag-renew

Kung nakakuha ka ng dilaw na sobre na may Form sa Pag-renew ng Medi-Cal, mangyaring sagutan ito nang malinaw. Magdagdag ng anumang karagdagang dokumento kung kinakailangan. Narito ang buong detalye.


Na-renew Na

Kung makatanggap ka ng abiso na nagsasabing na-renew ka na, hindi mo na kailangang gumawa ng anumang bagay. Narito ang buong detalye.


Mga County sa Hilagang Rehiyon

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong coverage, mangyaring tumawag sa tanggapan ng iyong county. Nakalista sa ibaba ang mga numero ng telepono ng county:

Del Norte

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(707) 464-3191

 

Humboldt

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(877) 410-8809

 

Lassen

WORKS at Mga Serbisyong Panlipunan sa Komunidad

(530) 251-8152

 

Modoc

Mga Serbisyong Panlipunan

(530) 233-6501

 

Shasta

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(877) 652-0731


Siskiyou

Mga Serbisyong Panlipunan

(530) 841-2700

 

Trinity

Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao

(800) 851-5658