Pakikipag-appointment sa mga Doktor

Dapat makipag-appointment ang mga bagong miyembro ng PHC sa kanilang primary care provider (PCP) para sa agarang pagsusuri ng kalusugan. Mahusay itong paraan upang makilala ang inyong doktor at siguraduhin na nasa mabuting kayong kalusugan. Kung hindi ninyo alam kung sino ang inyong PCP, tawagan ang aming Members Services Department sa (800) 863-4155.

Palaging dalhin ang inyong PHC ID card, Medi-Cal card at anumang iba pang mga health insurance card na mayroon ka. Siguraduhing ipakita ang lahat ng inyong health insurance card kapag tumatanggap kayo ng pangangalagang medikal.

Kung minsan ang mga tanggapan ng doktor ay napupuno at maaaring kailanganin ninyong maghintay nang mas matagal kaysa sa gusto ninyo para sa appointment. Kaya kung hindi mabuti ang inyong pakiramdam, huwag maghintay hanggang sa huling minuto na makipag-appointment upang magpatingin sa inyong doktor.

Kung hindi kayo makararating sa appointment sa inyong doktor, mangyaring tumawag upang kanselahin ang inyong appointment sa lalong madaling panahon. Subukang kanselahin ang inyong appointment nang maaga sa 24 na oras man lang.