Mga Serbisyong Pantransportasyon

​Isang milya sa bawat pagkakataon!

Ang Departamento ng Mga Serbisyong Pantransportasyon ay nagsasaayos ng mga transportasyong medikal na hindi pang-emergency (non-emergency medical transportation, NEMT), transportasyong hindi medikal (non-medical transportation, NMT), reimbursement ng gas mileage, at iba pang serbisyong nauugnay sa pagbiyahe para sa aming mga miyembro.Responsibilidad naming maihatid ka sa iyong medikal na kinakailangang serbisyong saklaw ng Medi-Cal gamit ang pinakamurang paraan ng transportasyon na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan. 


Transportasyong Medikal na Hindi Pang-Emergency
Transportasyong Hindi Medikal

Reimbursement ng Gas MileageMga Gastusing Nauugnay sa PagbiyaheMakipag-ugnayan sa AminMga Form


Transportasyong Medikal na Hindi Pang-Emergency (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT)

IKung kailangan mo ng tulong sa transportasyon sa mga medikal na serbisyo at appointment, maaaring para sa iyo ang NEMT. Nagbibigay ang NEMT ng tulong para sa mga miyembrong nangangailangan ng tulong sa pagpasok at paglabas ng sasakyan at medikal na pagsubaybay para sa mga miyembro habang nasa biyahe, kung kinakailangan. Kinakailangan ng Pahayag ng Sertipikasyon ng Provider mula sa isang medikal na propesyonal bago magsaayos ng transportasyon. Maaaring kabilang sa mga uri ng NEMT na transportasyon ay ang hindi pang-emergency na ambulansya, gurney van, wheelchair van, o medikal na sasakyang panghimpapawid. Tumawag nang hindi bababa sa 5 araw bago ang iyong appointment para sa mga NEMT na serbisyo.


​  Transportasyong Hindi Medikal (Non-Medical Transportation, NMT)

Maaaring magsaayos ng transportasyong hindi medikal para sa iyo kung hindi ka nangangailangan ng karagdagang tulong mula sa driver. Available ang mga NMT na serbisyo kapag pinatunayan mong wala kang ibang paraan upang makarating sa iyong mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal.

Maaari kang makakuha ng mga NMT na serbisyo para sa mga sumusunod na dahilan:

   • Walang balidong lisensya sa pagmamaneho
   • Walang gumaganang sasakyan sa sambahayan
   • Hindi makabiyahe o makapaghintay para lang sa mga serbisyong medikal o para sa ngipin
   • Limitasyon sa katawan, kaalaman, pag-iisip, o pag unlad

Ang mga uri ng NMT ay maaaring pampasaherong kotse, taxi, bus, tren, o iba pang pampublikong transportasyon. Nakabatay ito sa pinakamurang paraan ng transportasyon na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan. Kasama sa coverage ang mga gastusin sa transportasyon para sa miyembro at isang attendant tulad ng magulang, tagapag-alaga, o asawa. Tumawag nang hindi bababa sa 5 araw bago ang iyong appointment para sa mga NMT na serbisyo.


​  Reimbursement ng Gas Mileage

Maaaring maging karapat-dapat ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya na tumanggap ng reimbursement ng gas mileage para sa paggamit ng personal na sasakyan para ihatid ka sa iyong mga serbisyong saklaw ng Medi-Cal. Bago mabayaran ang iyong driver, kailangan niyang isumite sa amin ang kanyang mga balidong kredensyal sa pagmamaneho. Kabilang dito ang:

   • Balidong lisensya sa pagmamaneho
   • Balidong pagpaparehistro ng sasakyan; at
   • Balidong insurance sa sasakyan

Kapag nakumpleto na ang iyong appointment, kakailanganin mong magsumite ng isang dokumento sa beripikasyon ng pagdalo. Makakakita ka ng listahan ng mga kinakailangang dokumento rito. Hindi ka maaaring i-reimburse para sa pagmamaneho para sa sarili mo. Tumawag nang hindi bababa sa 5 araw bago ang iyong appointment para sa reimbursement ng gas mileage.


Mga Gastusing Nauugnay sa Pagbiyahe

Maaari kang maging kwalipikado para sa mga gastusin sa transportasyong nauugnay sa pagbiyahe sa iyong mga medikal na kinakailangang serbisyong saklaw ng Medi-Cal. Maaaring kabilang dito ang matutuluyan, pagkain, paradahan, toll, o iba pang gastusin sa pagbiyahe. Maaaring saklawin din ang mga gastusin sa pagbiyahe para sa isang attendant. Kinakailangan ang paunang pag-apruba at napapailalim ang mga serbisyong ito sa mga kinakailangan sa oras at distansya.  Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa benepisyong ito. Maaaring humiling ng mga serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyo sa Transportasyon ng Partnership. 


Makipag-ugnayan sa Amin

Available ang Departamento ng Mga Serbisyo sa Transportasyon ng Partnership tuwing Lunes – Biyernes, 7 a.m. – 7 p.m. Maaari kang tumawag sa amin sa (866) 828-2303. Sasagutin ng isang espesyalista sa transportasyon ang anumang tanong mo tungkol sa transportasyon at tutulong siyang matugunan ang anumang problemang mayroon ka na nauugnay sa iyong mga pangangailangan sa transportasyon.


Mga FormKung nahaharap ka sa isang medikal na emergency, tumawag sa 911 para sa tulong.

Saklaw ng iyong mga benepisyo sa Partnership ang mga serbisyo ng ambulansya at serbisyong pang-emergency at wala kang babayaran para sa mga ito.