Tungkol sa Member Services

Available ang Member Services Department ng PHC Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 5 p.m. Maaari ninyo kaming tawagan sa 800 863-4155. Naririto ang Mga Kinatawan ng Member Services upang sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa PHC at tulungan kayo sa anumang mga problema na maaaring may kaugnayan sa inyong medikal na pangangalaga.

Nasa ibaba ang mga halimbawa kung kailan dapat kayong tumawag sa Member Services Department ng PHC kung kayo ay:

  • Gustong lumipat sa isang bagong primary care provider

  • Tumatanggap ng isang bayarin para sa medikal na pangangalaga

  • Kailangan ng bagong ID card ng PHC

  • Nais magsampa ng apela o reklamo tungkol sa PHC, inyong medikal na pangangalaga, o inyong medical provider

  • May anumang mga tanong tungkol sa PHC o sa mga serbisyong ibinibigay ng PHC

  • May problema sa pagkuha ng medikal na appointment

  • May problema sa pagpupuno ng inireresetang gamot

  • Nagbayad para sa gamot at/o isang co-pay

  • Mga Serbisyong Pagsasaling Wika

Magagamit ang mga serbisyo ng maraming wika at mga serbisyo para sa pandinig, pagsasalita at para sa mga miyembrong may malabong paningin sa pamamagitan ng Member Services Department ng PHC. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ito, tawagan ang aming Member Services Department o sumangguni sa mga seksiyong may aangkop na pamagat sa website na ito para sa karagdagang impormasyon