CONSUMER ADVISORY COMMITTEE (CAC)

​Ang Consumer Advisory Committee (CAC) ay nagtataguyod para sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagtiyak na tumutugon ang Partnership HealthPlan of California sa iba't ibang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng lahat ng miyembro. Nagbibigay ang Komite ng feedback sa kakayahang mabasa at kultural na kakayahan ng mga babasahin ng miyembro tulad ng newsletter ng miyembro at iba pang babasahing pang-edukasyon na ipinadadala sa mga miyembro. Dagdag pa, tumutulong ang komite upang matukoy ang mga alalahanin ng mamimili at nagbibigay ng input sa kasalukuyan at potensyal na mga benepisyo. Upang Mag-apply, Mag-click Dito.

Mga Pulong na Bukas sa Publiko: Sumusunod ang mga pulong na ginaganap ng Lupon ng mga Komisyonado at mga komite ng advisory ng Partnership sa mga probisyon ng Brown Act para sa pakikilahok at abiso ng publiko. Upang malaman ang higit pa tungkol sa Brown Act, pumunta sa CA.gov.


Mga Lokasyon ng Partnership HealthPlan of California

Fairfield

4665 Business Center Drive
Fairfield, CA 94534 

Santa Rosa
495 Tesconi Circle
Santa Rosa, CA 95401 

Redding
3688 Avtech Parkway
Redding, CA 96002 

Eureka
1036 5th Street, Suite E
Eureka, CA 95501

Mga Kokontakin

Melissa Schumann
Superbisor ng Mga Serbisyo sa Miyembro
(707) 420-7519 

Ryan Ciulla
Superbisor ng Mga Serbisyo sa Miyembro
(530) 999-6883 

Email
CAC@partnershiphp.org 

Mga Serbisyo sa Miyembro
Telepono: (800) 863-4155
Fax: (707) 863-4415


Kahaliling Lugar

ng Pulong

Banner Lassen Medical Center

1800 Spring Ridge Dr
Susanville, CA 96130