Language Assistance

​​

Partnership HealthPlan of California (PHC) wants to let our members know we speak their language. For doctor's appointments, a qualified health interpreter will be provided, if needed. There is no need to ask family or friends to interpret for members. Contact us at (800) 863-4155 to access the service. Providers and members can request interpreter services at no cost.

Our interpreter service is for many languages, as well as American Sign Language, so be sure to:

  • Ask members what language they prefer to speak and read
  • Ask for an interpreter when you schedule an appointment

English

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).

 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).

 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).

 

한국어 (Korean)

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) 번으로 전화해 주십시오.

 

繁體中文(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電(800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711)。

 

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք (800) 863-4155 (TTY (հեռատիպ)՝ (800) 735-2929 or 711):
 

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

فراهم می باشد. با (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) تماس بگیرید.


日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。   (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  Hu rau (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


العربية (Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم (800) 863-4155 (رقم هاتف الصم والبكم: 711 or (800) 735-2929).

 

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) ។


ພາສາລາວ (Laotian)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711)​

 

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) पर कॉल करें।

​Translation of Member Materials

PHC pro​vides written materials in a language that our members can read. Most are written in English, Spanish, Russian, and Tagalog. If a member cannot read any of these languages or they are not getting materials in their preferred language, let us know. Members can also receive materials in audio format or other alternative formats at their request. 

​Complaints and Appeals related to Language Services

PHC members have the right to file a complaint or appeal if they feel their language needs have not been met. For more information about filing a complaint or appeal, call our Member Services Department at (800) 863-4155.​