Mga Handbook ng Miyembro

Handbook ng Miyembro ng Medi-Cal

Binabalangkas nitong Handbook ng Miyembro ng PHC Medi-Cal ang mga benepisyo at programang magagamit ng lahat ng miyembro ng PHC sa 14 na county na sineserbisyuhan ng PHC. Mag-click dito

 

Handbook para sa Organisadong Sistema ng Paghahatid ng Kagalingan at Paggaling ng Katawan (Wellness and Recovery) ng Drug Medi-Cal

Ito ang handbook para sa programa ng PHC na nagbibigay ng mga serbisyo sa karamdaman dahil sa labis na paggamit ng substansya. Magagamit ang programang ito ng mga taong may Medi-Cal sa pito sa ating mga county (Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, o Solano). Mag-click dito

 

Kung naghahanap kayo ng mga serbisyo para sa karamdaman sa paggamit ng substansya, ngunit hindi naninirahan sa isa sa pitong county na nakalista sa itaas, narito ang mga numerong dapat tawagan para sa mga serbisyo sa iba pang pitong county:

Del Norte: (707) 464-4813

Lake: (707) 274-9101 (North Lake); (707) 994-7090 (South Lake)

Marin: (888) 818-1115

Napa: (707) 253-4063 para sa mga adulto; (707) 255-1855 para sa mga tinedyer

Sonoma: (707) 565-7450

Trinity: (530) 623-1362

Yolo: (916) 403-2970